Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten worden tussen Zambia - Shop en consumenten, ongeacht het gebruikte communicatiemiddel.

Door uw bestelling geeft u als consument te kennen dat u op de hoogte bent van en akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Zambia Shop heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor gevolgen van tekst fouten kan Zambia Shop geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De leverings- en betalingsvoorwaarden van Zambia Shop zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar.

Niets van de website van Zambia-Shop mag door derden zonder toestemming van Zambia Shop gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan:

Zambia Shop

Ertsenrijkstraat 107

3545  te Halen (Limburg) Belgium  gsm; 0493-091049
KvK-nummer:  2277200506
BTW-nummer: België: BE 0698854316

Bankrekening; BE 20973399312456  Argenta    Halen

Al het beeldmateriaal en alle teksten op de website van Zambia Shop zijn auteursrechtelijk beschermd in alle landen die zijn aangesloten bij de Berner Conventie of de Universele Auteursrecht Conventie, derhalve praktisch wereldwijd.

Zonder uitdrukkelijke, vooraf gegeven, schriftelijke toestemming van Zambia Shop is het niet toegestaan dit beeldmateriaal en deze teksten te kopiëren, te verplaatsen of te bewaren voor welk doel dan ook.

Aanbod & Conformiteit

Zambia Shop heeft gepoogd de aangeboden goederen duidelijk en waarheidsgetrouw af te beelden en zo volledig mogelijke informatie te geven voor zover redelijkheid dat vereist zodat het voor u als consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingsrecht, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst op afstand, de verzendkosten en overige condities. Echter, de informatie in (internet) catalogi, afbeeldingen en tekeningen, alsmede algemene maat- en gewichtsopgaven dan wel overige informatieve uitingen van Zambia Shop, kunnen niet worden gezien als een aanbod, maar als een uitnodiging van Zambia Shop aan u als consument om een aanbod te doen.

Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

Zambia Shop staat er voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Veiligheid & Privacy

Zambia Shop treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.

Zambia Shop bewaart geen creditcard of betalingsgegevens. Al deze gegevens worden rechtstreeks doorgegeven aan het Multisafepay betaalplatform via een veilige verbinding.

U heeft recht op inzage in uw gegevens en verbetering of verwijdering van deze gegevens. Al uw gegevens worden behandeld volgens de richtlijnen van de wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat de door u verstrekte gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Er zullen geen gegevens aan derden worden verstrekt of ter inzage gegeven.

Overeenkomst

Zambia Shop kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of u als consument aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.  Zambia Shop is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Weigering louter en alleen wegens adres of woonplaats of omdat de consument behoort tot enige maatschappelijke groepering of bevolkingsgroep is niet toegestaan.

Zambia Shop zal tevens - uiterlijk bij de uitvoering van de overeenkomst - aan de consument de volgende informatie verstrekken:

  1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
  2. het geografische adres van de vestiging van het bedrijf waar de consument met klachten terecht kan;
  3. de informatie over bestaande service na aankoop en commerciële garanties. 

Geschillen

Op overeenkomsten tussen Zambia Shop en u waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Prijs

De tussen Zambia Shop en u als consument overeengekomen prijs is inclusief btw en exclusief overige kosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen zonder vermelding gewijzigd worden tot aan het moment van de overeenkomst.

Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij:

  1. de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of;
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Bestelling

Leveranties van producten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen Zambia Shop en u als consument anders is overeengekomen.

Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen. U ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail.

Zambia Shop zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, over het algemeen binnen 1-2 werkdagen, doch tenminste binnen 14 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan, over het algemeen binnen 1-2 werkdagen, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat de bestelling is geplaatst bericht. U heeft altijd het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Zambia Shop zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen of zal de overeenkomst worden ontbonden op uw initiatief of van Zambia Shop. Vóór de verzending zal op duidelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel kan worden geleverd. De kosten van retourzending zijn in dit geval voor rekening van Zambia Shop.

Alle door Zambia Shop geleverde goederen blijven eigendom van Zambia Shop totdat volledige betaling van deze goederen heeft plaatsgevonden. Tot die tijd blijven de goederen zonder voorbehoud opeisbaar en dienen deze goederen in originele staat te blijven.

Uw bestelling is tijdens transport tot het moment van aflevering verzekerd tegen verlies, beschadiging en diefstal.

Betaling

Betaalwijzen:

- Bankoverschrijving
- iDeal
- PayPal
- Bancontact
- Credit card (Master Card of Visa)

U als consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan Zambia Shop te melden.

In geval van wanbetaling heeft Zambia Shop behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan u kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

De betaling dient binnen 14 dagen op de rekening van Zambia Shop te zijn bijgeschreven. Is dit niet het geval, dan wordt aangenomen dat u de bestelling niet meer wenst te ontvangen en wordt de order geannuleerd. 

Verzending

Nederland

Bij standaardverzending binnen Nederland worden € 2,95 (in enveloppe) of € 6,75 (in pakketpost) aan verzend- en verpakkingskosten in rekening gebracht. Porto vrij bij een besteding boven de € 50. Bestellingen boven € 50,- verzenden wij standaard in een pakket. De zending wordt dan over het algemeen binnen 5 werkdagen na betaling geleverd. 

Buiten Nederland

Bij standaardverzending buiten Nederland worden € 3,95 (priority in enveloppe) of vanaf € 8,50 (Internationaal pakket plus) aan verzend- en verpakkingskosten in rekening gebracht. Er kan alleen voor priority verzending in enveloppe gekozen worden bij bestellingen tot € 50. Voor België geldt dat de verzending porto vrij is bij een besteding boven de € 50; deze bestellingen worden standaard verzonden met Internationaal pakket plus. De verzending wordt geleverd na betaling. De zending kan door de douaneafhandeling vertraging oplopen.

Algemeen

Er kan een toeslag gelden voor bepaalde artikelen in verband met uitzonderlijk gewicht/formaat. Dit staat dan bij het product vermeld.

Verzending van uw bestelling vindt plaats (gemiddeld binnen 1-2 werkdagen) na ontvangst van uw betaling.

De meeste artikelen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Voor sommige artikelen geldt een langere levertijd en kan het voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. Een aantal artikelen wordt pas vervaardigd nadat een bestelling is geplaatst. In dat geval staat dit duidelijk bij het artikel vermeld. U krijgt daarvan ook, in de regel binnen 1-2 werkdagen, maar altijd binnen 14 dagen, bericht en houdt Zambia Shop uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, berichten wij u en komt uw bestelling te vervallen. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

Wanneer u bij aflevering van de bestelling niet thuis bent dan ontvangt u van PostNL een afhaalbericht voor het zelf afhalen van de bestelling (tenzij u gebruik maakt van de optie om een pakketje te laten verzenden naar een PostNL ophaalpunt). Wordt een zending niet tijdig opgehaald (binnen 2 weken) dan wordt deze aan Zambia Shop teruggezonden. De kosten van deze retourzending worden bij u in rekening gebracht.

Klachten & Vragen

Mocht u niet tevreden zijn over een levering of heeft u vragen met betrekking tot uw bestelling, dan kunt u altijd contact met ons opnemen op de volgende wijzen:

  • Telefonisch: 
  • Schriftelijk per post: Ertsenrijkstraat 107  3545  te Halen Belgium
  • Schriftelijk per e-mail: info@zambiashop.com

Retourbeleid / Herroepingsrecht

Tijdens de zichttermijn van 14 dagen hebt u een herroepingsrecht, waarbij u de mogelijkheid hebt om zonder enige verplichting, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. Na het verstrijken van deze zichttermijn wordt de koopovereenkomst bindend, tenzij u vóór het verstrijken ervan uw herroepingsrecht uitoefent. Hiervoor moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. De zichttermijn van 14 dagen geldt niet voor artikelen die op verzoek of op maat worden gemaakt, hierbij is het koopcontract meteen bindend. Vervolgens moeten de desbetreffende artikelen in goede staat (onbeschadigd en indien redelijkerwijs mogelijk in originele verpakking) binnen 14 dagen worden teruggezonden. Na ontvangst wordt het aankoop bedrag van de geretourneerde goederen binnen 14 dagen terug betaald. Indien de gehele bestelling wordt geretourneerd zullen de (indien betaalde) verzendkosten worden terugbetaald. Indien een deel van de bestelling wordt geretourneerd zullen de (indien betaalde) verzendkosten niet worden terugbetaald. Bij ruilingen zullen de (indien betaalde) verzendkosten niet worden terugbetaald.

 *Afhalingen in de winkel tijdens Corona maatregelen:

 Tijdens de sluiting regels van het Corona virus, is de mogelijkheid op voorhand producten te bestellen telefonisch of per mail om deze daarna persoonlijk af te komen halen bij Zambia Shop, Ertsenrijkstraat 107 te Halen. Wij, Zambia Shop houden ons strikt aan de voorzorgsmaatregelen zoals opgelegd op dat moment, wij verwachten dat de consument deze maatregelen ook navolgt, bij niet naleven van de regels kan Zambia Shop deze consument weigeren. Vooruitbetaling is gewenst , producten staan voor de winkel zodat er rechtstreeks geen contact nodig is.  

*Thuis bezorgingen door Zambia Shop zelf tijdens Corona maatregelen:

Tijdens de corona maatregelen en sluiting is het mogelijk na telefonische of per email bestelde producten aan huis van de consument te bezorgen, wanneer deze binnen een straal van 30 km van Halen woonachtig is, vooruit betaald inclusief €0.45  per kilometer vergoeding, dit afhankelijk van de gemaakte afstand op voorhand op te vragen en af te spreken, mits voldaan word aan de nodige corona voorzorgmaatregelen en geen rechtstreeks contact is tussen bezorger en consument en de producten bij de voordeur afgeleverd worden, dit wanneer normaal voor 14.°° besteld, dezelfde dag geleverd word, mits door onvoorziene omstandigheden , de consument zal direct verwittigd worden wanneer er verandering is tijdens de bezorging door Zambia Shop.

 

Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

 

 

 

Let op! Prijzen van producten kunnen verschillen met de prijzen in de winkel.   

 

Zambia Shop, Ertsenrijkstraat 107  3545  te Halen (Limburg) Belgium , KvK-nummer:  2277200506, BTW nummer: België: BE 0698854316

bankrekening; BE 20973399312456 Argenta    Halen

gsm; 0493-091049